1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Nilfisk-shop.nl partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele door koper gehanteerde inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 In gevallen, waarin (op sommige punten)van deze algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overige gelden, ook zonder dat dit nadrukkelijk is vermeld.
1.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven of de aanbieding of offerte voor de aanvaarding wordt herroepen.
1.5 Orders en/of afspraken die gemaakt zijn met vertegenwoordigers van Nilfisk-shop.nl, zijn eerst bindend, indien door Nilfisk-shop.nl uitvoering wordt gegeven aan de order en/of afspraken.

2. Prijs
2.1 Prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW. Verzend , behandelings- en/of andere kosten kunnen afzonderlijk worden berekend.
2.2 Nilfisk-shop.nl behoudt zich het recht voor , indien daarvoor naar het oordeel van Nilfisk-shop.nl aanleiding is, zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen en voorwaarden te veranderen.

3. Betaling
3.1 Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.2 Alle door de koper verschuldigde bedragen zullen door de koper zonder opschorting of verrekening worden voldaan door overschrijving op de bank of girorekening van Nilfisk-shop.nl.
3.3 Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim en is de koper de wettelijke rente verschuldigd en komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke , voor zijn rekening.

4. Levering en leveringstermijnen
4.1 Alle door Nilfisk-shop.nl aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Vertraging in de levering van goederen , danwel het achterwege blijven van levering kan onder omstandigheden worden voorkomen. Hiervoor kan Nilfisk-shop.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
4.2 Koper is verplicht het geleverde bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde dienen binnen 5 dagen schriftelijk aanNilfisk-shop.nl kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke waarvan de koper geacht wordt hetgeen is geleverd te hebben goedgekeurd. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4.3 Niet tijdig leveren geeft koper niet het recht de koop te annnuleren en/of schadevergoeding te eisen, tenzij de levering meer dan 3 maanden is vertraagd, en de vertraging aan Nilfisk-shop.nl is toe te rekenen.
4.4 Bestellingen kunnen door Nilfisk-shop.nl ineens of bij gedeelten worden uitgevoerd. Bij gedeeltelijke levering is koper gehoudende daarop betrekking hebbende facturen volgens geldende betalingsvoorwaarden te voldoen.

5. Transport/risico
5.1 De levering geschiedt af het magazijn van Nilfisk-shop.nl op een wijze bepaald door Nilfisk-shop.nl. Vanaf het moment van aflevering van de goederen op de door de koper aangegeven locatie, zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.
5.2 Breuk, diefstal verlies of andere schade gedurende transport wordt door Nilfisk-shop.nl vergoed voor zover deze gedekt wordt door de transportschadeverzekering van Nilfisk-shop.nl.

6. Retourzendingen
6.1 Eventuele retourzendingen van goederen dient , na voorafgaande akkoordbevinding van Nilfisk, franco en onder verzending van ( een kopie van ) de betreffende pakbon te geschieden.
6.2 Retourzendingen, die niet door Nilfisk-shop.nl worden aanvaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtingen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Nilfisk-shop.nl geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van hetgeen de koper aan Nilfisk-shop.nl is verschuldigd, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten, eigendom van Nilfisk-shop.nl.
7.2 Koper is verplicht de goederen op eerste aanmaning franco aan Nilfisk te retourneren of Nilfisk-shop.nl toe te staan , dat Nilfisk-shop.nl zelf deze goederen terugneemt, waar zij zich ook bevinden. Nilfisk-shop.nl is steeds gerechtigd aan de koper niet te leveren. c.q. niet verder te leveren. Indien niet tot genoegen van Nilfisk-shop.nl zekerheid is gesteld voor hetgeen koper ter zake van de door Nilfisk met koper aangegane overeenkomsten aan Nilfisk-shop.nl verschuldigd mocht zijn.

8. Ontbinding
8.1 Nilfisk-shop.nl heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, c.q. uitvoering daarvan op te schorten, en al hetgeen koper aan Nilfisk-shop.nl verschuldigd is op te eisen, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, in geval.
a) koper surseance van betaling verzoekt of in staat van faillisement wordt verklaard.
b) beslag op ( een deel van) de (bedrijfs)eigendom van koper wordt gelegd, of
c) koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daaarvoor gestelde termijn te voldoen.

9. Garantie
9.1 Met inachtnemening van het elders in deze voorwaarde bepaalde staat Nilfisk-shop.nl in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen gedurende een jaar na levering, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper, naar het oordeel van Nilfisk-shop.nl, genoegzaam heeft aangetoond dat de geleverde goederen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Nilfisk-shop.nl de als gevolgd daarvan onstane gebreken aan de goederen, kosteloos repareren dan wel het geleverde vervangen. Garantie voor , door Nilfisk-shop.nl, elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabricant/leverancier een garantie heeft verstrekt.
9.2 De Beoordeling of goederen al dan niet voor kosteloze reparative of vervanging in aanmerking komen berust uitsluitend bij Nilfisk-shop.nl
9.3 Ontbinding van de overeenkomst uit hoofd van dit artikel is uitgesloten.
9.4 De garantieverplichting van Nilfisk-shop.nl vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden worden aangewend, dan wel op een naar het oordeel van Nilfisk-shop.nl onoordeelkundige wijze gebruikt of onderhouden.
9.5 De garantieverplichtingen van Nilfisk-shop.nl zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven, tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

10. Reparatie
10.1 Reparaties worden in overleg met de koper uitgevoerd.
10.2 Kosten van een repararatie boven een door Nilfisk-shop.nl te bepalen bedrag worden vooraf aan de koper opgegeven.
10.3 Koper dient binnen 10 dagen Nilfisk-shop.nl in kennis te stellen of hij met de door Nilfisk-shop.nl voorgestelde kosten van reparative bepalen bedrag, zoals genoemd in het tweede lid van dit artikel, akkoord gaat. Als binnen 10 dagen na de opgave de koper niet heft gereageerd wordt hij geacht met de prijsopgave akkoord te zijn gegaan.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid en/of gevallen van grove opzet of grove schuld aan de zijde van Nilfisk-shop.nl, is Nilfisk-shop.nl niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan goederen en personen zowel bij koper als bij derden. Indien Nilfisk om welke reden dan ook, is gehouden enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag waarop de door Nilfisk-shop.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor dat schadegeval aanspraak geeft.
11.2 Nilfisk is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte informatie en gebruiksaanwijzigingen.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Nilfisk-shop.nl voor schade bij koper en/of derde als gevolg van het onjuist gebruik en/of toepassing van het geleverde is uitgesloten.
11.4 De koper zal Nilfisk-shop.nl en zijn personeel vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken op schadevergoeding welke derden ten laste van de verkoper maken. Nilfisk is niet aansprakelijk voor schade onstaan door foutieve opslag van artiekelen door koper.
12. Reclames
12.1 Alle reclames dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Nilfisk-shop.nl te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Indien na verstrijking van de termijn geen reclames over de betreffende goederen bij Nilfisk-shop.nl zijn ingediend, worden zij geacht te zijn goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.
12.2 Indien de reclame door Nilfisk-shop.nl gegrond wordt bevonden, dan is Nilfisk uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen tte vervangen zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
12.3 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

13. Intellectuele Eigendom
Alle op onze goederen, productiewijzen en/of op door Nilfisk-shop.nl aan koper ter beschikking gestelde materialen, in de meest ruime zin van het woord, rustende intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

14. Wederverkoop
14.1 Goederen kunnen door een koper, zijnde wederverkoper, in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Wederverkoper is verplicht bij doorverkoop een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals vermeld in bepaling 7.
14.2 In het geval van wederverkoop aan (nog) niet geheel of gedeeltelijk betaalde goederen, draagt wederverkoper de uit doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper, reeds nu voor alsdan, over aan Nilfisk-shop.nl welke overdracht dat als (gedeeltelijke ) betaling wordt aangemerkt. De wederverkoper is verplicht op een eerste verzoek van Nilfisk-shop.nl de beoogde medewerking te verlenen zodat Nilfisk-shop.nl het verschuldigde rechtstreeks , bij de tweede koper kan invorderen.
14.3 Het is Koper, zijnde wederverkoper, verboden om de van Nilfisk gekochte en betrokken goederen door te verkopen in een andere samenstelling dan door Nilfisk-shop.nl aan koper geleverd werd.
14.4 Nilfisk-shop.nl is gerechtigd, bij verkoop, aan de koper zijnde wederverkoper, kwaliteitsvoorwaarden op te leggen, zoals aanwezigheid van deskundig personeel en het hebben van voldoende voorraad. Indien de wederverkoper de kwaliteitsvoorwaarden overtreedt, is Nilfisk-shop.nl gerechtigd nog lopende overeenkomsten met wederverkoper, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren en nieuwe bestellingen van wederverkoper te weigeren, een en ander zonder dat de wederverkoper een recht op schadevergoeding toekomt, onverminderd alle andere aan Nilfisk-shop.nl toekomende rechten.
14.5 De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing in het geval dat de koper een wederverkoper is.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daavan tussen Nilfisk-shop.nl en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De Arrondissementsbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Nilfisk-shop.nl en koper, voortvloeiende uit dan wel anderzins verbandhoudende met de overeenkomst, kennis te nemen, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Deze algemene voorwaarden zijn op 18 oktober 2016 opgesteld.